TDA7012单芯片FM接收器

来源 电子DIY
浏览
发布时间 2014-05-16

采用TDA7012T集成电路的FM收音机是非常简单的,并且具有良好的灵敏度和选择性。单芯片TDA7012T需要一些额外的外围元件组成调频接收器。

TDA7012单芯片FM接收器

零件清单
R1 =8.2kΩ
R2 =10kΩ
R3 =390Ω
C1,C3 = 10nF
C2,C6,C9,C16 = 100nF
C4 = 33pF
C5 =25pF微调
C7,C10 = 1.5nF
C8 = 820PF
C11 = 1nF
C12 = 68pF
C13 = 220PF
C14 =47μF10V
C15 = 3.3nF
L1 = 36nH
L2 =1μH
IC1 = TDA7021T

标签: TDA7012, FM接收器
电子爱好者 DIANZIAIHAOZHE.COM