TDA8376解码集成电路引脚功能和参考电压

发布时间 2009-05-04

 TDA8376是飞利浦公司生产的解码集成电路,内部包括:P/N制式色度解码、亮度处理、同步处理、RGB控制、偏转控制。

TDA8376引脚功能和参考电压
在TCL 3498GH机型上测定

序号

引脚功能

直流电压( V )

序号

引脚功能

直流电压( V )

1

数字电源去耦

2

27

Y 输入

4.6

2

黑电平峰值保持电容

7.8

28

Y 输出

2.7

3

IIC 总线串行时钟输入

3.1

29

B-Y 输出

1.7

4

IIC 总线串行数据输入

2.8

30

R-Y 输出

1.7

5

空脚

6.6

31

B-Y 输入

3.9

6

色度输入

3.7

32

B-Y 输入

3.9

7

外部 CVBS/Y 输入

3.7

33

3.58MHZ 晶振

2.6

8

8V

7.8

34

4.43MHZ 晶振

2.6

9

内部 CVBS 输入

3.7

35

环路滤波相位检波

4.8

10

0

36

SECAM 基准输入

1.5

11

画中画输出

3.7

37

行振荡供电 8V

7.8

12

空脚

3.7

38

CVBS/ 图文输出

2.9

13

外部 CVBS 输入

3.4

39

沙堡脉冲输出

0.6

14

插入 RGB 输入 2

0.2

40

行输出

0.5

15

红色输入 2

3.5

41

消隐输入

0.4

16

绿色输入 2

3.5

42

0

17

蓝色输入 2

3.5

43

相位 2 滤波器

0.5

18

黑电平输入

4.5

44

相位 1 滤波器

3.9

19

蓝色输出

2.8

45

0

20

绿色输出

2.8

46

东西驱动输出

0.5

21

红色输出

2.8

47

场驱动 1 正输出

2.3

22

尖峰电流抑制输入

3.2

48

场驱动 2 负输出

2.3

23

红色输入 1

3.5

49

EHI/ 电压坟过载保护输入

1.8

24

绿色输入 1

3.5

50

场锯齿电容

3.9

25

蓝色输入 1

3.5

51

基准电流输入

3.9

26

插入 RGB 输入 1

0.2

52

空脚

 

电子爱好者 DIANZIAIHAOZHE.COM